APIE MUS

Asociacija Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (toliau – Bendrija) įkurta 1997 m. yra pagrindinė skėtinė nevyriausybinio sektoriaus organizacija, vienijanti psichikos negalią turinčius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes visoje Lietuvoje. Pagrindinis Bendrijos tikslas – atstovauti asmenis, turinčius psichikos negalią, siekti kokybiško gydymo ir pilnaverčio gyvenimo, plečiant psichosocialinės reabilitacijos, užimtumo, teisinės pagalbos bei nestacionarios globos paslaugas bendruomenėje.
Nuo įsikūrimo pradžios Bendrija, įgyvendindama savo tikslus ir atsižvelgdama į tikslinės grupės specifiką (psichikos negalią turinčių asmenų – paslaugų poreikį, stigmatizacijos reiškinius visuomenėje, teisinį reglamentavimą bei tarptautinių organizacijų rekomendacijas), intensyviai rėmė ir skatino bendruomeninių paslaugų plėtrą, gynė ir atstovavo neįgaliųjų teises ir interesus savivaldos ir valstybės institucijose, vykdė informacines, edukacines ir kultūrines kampanijas, siekiant mažinti neįgaliųjų ar jų artimųjų socialinę atskirtį ir sudarant lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Šiuo metu Bendrijos veikloje dalyvauja per 1500 psichikos negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų, Bendrijos veikla vykdoma 9 apskrityse (24 savivaldybėse). Nuo 2000 m. tikslinei grupei sukurtas ir veikia užimtumo kambarių tinklas prie Psichikos sveikatos centrų, kurių veiklą koordinuoja Bendrijos įsteigta VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba. Nuo 2014 m. atsižvelgiant į asmenų, turinčių psichikos sutrikimų, poreikius Vilniaus mieste įkurtas Neįgaliųjų edukacinis centras.

MŪSŲ MISIJA

Inicijuoti ir kurti Lietuvos Respublikoje modernią psichikos sveikatos priežiūros sistemą, kuri padėtų veiksmingai ir racionaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis mokslo žiniomis, vertybėmis ir įstatymais, teikti visapusišką pagalbą psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, siekiant mažinti neįgaliųjų ar jų artimųjų socialinę atskirtį, sudarant sąlygas ir lygias galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

UŽDAVINIAI

– bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas;
– dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas asmenims su psichikos negalia;
– kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes;
– teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su psichikos negalią turinčių asmenų interesais;
– organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus renginius;
– palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais psichikos negalią;
– teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais;
– skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą;
– organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus;
– koordinuoti Bendrijos narių veiklą;
– analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją.

Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas:
– sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
– bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas;
– švietimas;
– leidyba;
– gamybinė veikla;
– sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

BENDRIJOS NARIAI:

Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“

Joniškio rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Kauno klubas „Likimo draugai“

Kauno klubas „Centras“

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kaišiadorių skyrius

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius

Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“

Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Bendrija „Šviesos spindulys“

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija

Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyrius

Asmenų su psichine negalia klubas „Dvasinė šiluma“

Šiaulių rajono neįgaliųjų asociacija „Versmė“

Šilalės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Tauragės filialas

Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

VO „Kūlgrindos klubas“

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba

KAIP PADĖTI BRANGIAM ŽMOGUI, SERGANČIAM PSICHIKOS LIGA

Jūs ne vieniši! Mūsų bendrija dalinasi patirtimi, kaip bendrauti šeimoje, kurios narys serga psichikos liga.

AŠ SERGU PSICHIKOS LIGA

Mėginate susidoroti su nauja diagnoze ir ieškote paramos iš tų, kurie tai jau patyrė?

NORĖČIAU DAUGIAU SUŽINOTI APIE PSICHIKOS LIGAS

Psichikos ligos dažnai klaidingai suprantamos. Tinkamos komunikacijos ir švietimo dėka, mes ketiname tai pakeisti.

Peržiūrėti visus

Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Mūsų atžala“

Kauno klubas CENTRAS

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Kelmės skyrius