TEISINĖ PAGALBA

Valstybės garantuojama teisine pagalba

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinės informacijos, teisinių konsultacijų teikimas, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus teisminius dokumentus, rengimas.

Pirminė teisinė pagalba Jums bus suteikta, jei:
• esate Lietuvos Respublikos pilietis;
• esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
• teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;
• turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jei:
• Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
• tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
• akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
• kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Antrinė teisinė pagalba
Yra du teisinės pagalbos finansavimo lygiai. Jei Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Jūsų turto ir pajamų lygį nustatys valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, įvertinusi Metinėje pajamų ir turto deklaracijoje antrinei teisinė pagalbai gauti ir Jūsų prašyme pateiktus duomenis.
Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka pirmąjį turto ir pajamų lygį arba gaunate antrinę teisinę pagalbą neatsižvelgiant į Jūsų turimą turtą ir pajamas, tačiau Jums jau yra teikiama antrinė teisinė pagalba dvejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Tuo atveju, jeigu Jūsų turtas ir pajamos atitinka antrąjį turto ir pajamų lygį antrinei teisinei pagalbai gauti ir teisinė pagalba Jums jau yra teikiama daugiau kaip dviejose bylose, už antrinės teisinės pagalbos teikimą kitose bylose valstybė kompensuos 25 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Dėl valstybės finansuojamo advokato paskyrimo kreipkitės į savivaldybei priskirtą Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinį skyrių (Vilniaus regioną aptarnauja centrinė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) su prašymu, kurį Jums gali padėti užpildyti pirminės teisinės pagalbos specialistas.
Atvykus į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą ar jos teritorinius skyrius reikės pateikti:
• Užpildytą prašymą(prašymo pildymo pavyzdys) suteikti antrinę teisinę pagalbą;
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje /Europos Sąjungos valstybėje;
• Prie prašymo suteikti antrinę teisinę pagalbą turite pateikti Jūsų reikalavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, Jūsų byloje jau priimtus teismų sprendimus; sutartį, jeigu Jūsų reikalavimai susiję su sutarties vykdymu ir pan.).