LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ GLOBOS BENDRIJA

   

                     Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija įregistruota 1997 metais.

LSPŽGB tikslai:
- atstovauti sutrikusios psichikos žmones ir siekti jų pilnaverčio gyvenimo visuomenėje;
- ginti neįgaliųjų teises ir žmogiškąjį orumą, kovoti prieš jų diskriminaciją;
- siekti tobulinti ir plėsti medicininio aptarnavimo, reabilitacijos ir globos įstaigų
sutrikusios psichikos žmonėms sistemą;
- siekti pagerinti socialinės paramos sistemą ir šeimų, globojančių sutrikusios psichikos
asmenis, gyvenimo sąlygas;
- steigti sutrikusios psichikos žmonėms užimtumo įstaigas bendruomenėje.

 

LSPŽGB uždaviniai:
- bendrauti ir bendradarbiauti su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis sprendžiant neįgalių asmenų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines, socialines, adaptacijos problemas;
- dalyvauti ir bendradarbiauti su savivaldos institucijomis steigiant naujas reabilitacijos įstaigas asmenims su psichikos negalia;
- kurti ir vykdyti socialines programas pagal neįgaliųjų poreikius, interesus ir galimybes;
- teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ar papildant jau priimtus teisės aktus, susijusius su psichikos negalią turinčių asmenų interesais;
- organizuoti kultūros, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos, savarankiškumo ugdymo bei kitus renginius;
- palaikyti ryšius su tarptautinėmis bei kitų šalių organizacijomis, susijusiomis su asmenimis, turinčiais psichikos negalią;
- teikti mokymo ir konsultavimo paslaugas neįgaliesiems, jų artimiesiems ir specialistams, teikiantiems paslaugas ar kitaip susijusiems su neįgaliaisiais;
- skleisti informaciją per spaudą, radiją, televiziją, internetą;
- organizuoti seminarus, pasitarimus, konferencijas, kursus;
- koordinuoti Bendrijos narių veiklą;
- analizuoti su Bendrijos veikla susijusią informaciją.

 

 Siekdama įgyvendinti savo tikslus Bendrija gali vykdyti šias veiklas:
- sveikatos priežiūra ir socialinis darbas;
- bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas;
- švietimas;
- leidyba;
- kita socialinė veikla;
- gamybinė veikla;
- sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                        VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos veikla:


 

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba, vykdydama nacionalinę neįgaliųjų programą 2014 m  įsteigė Edukacinį centrą, kurio tikslas buvo organizuoti ir vykdyti socialines, psichologines ir edukacines veiklas psichikos negalią turintiems asmenims ir jų šeimų nariams, derinant profesionalią socialinę pagalbą ir bendruomeninę socialinę iniciatyvą.


 

Tarnyboje teikiamos paslaugos:

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas.

Grupiniai psichologiai užsiėmimai „Padėk sau“. Edukaciniame centre organizuojami individualūs ir grupiniai psichologiniai užsiėmimai, kurių metu vykdomas neįgaliųjų psichologinis švietimas, jiems siūlomos veiklos, padedančios žinias pritaikyti praktikoje.

Tokiais būdais siekiama suteikti galimybę dalyviams geriau pažinti save ir kitus, priimti save ir kitus tokiais, kokie ji yra, tobulinti bendravimo įgūdžius, labiau pasitikėti savo jėgomis, realizuoti savo gebėjimus ir atrasti daugiau prasmingos veiklos, bendravimo.

Iškilus sunkumams, pagal poreikį, neįgalieji ir jų šeimos nariai turi galimybę kreiptis dėl individualių psichologo konsultacijų..

Sveikos gyvensenos ir maisto gaminimo mokymai. užsiėmimų metu neįgaliesiems ugdomi kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, elgesio ir kultūros prie stalo palaikymas ir atkūrimas, mokoma asmeninės higienos. Užsiėmimų metu organizuojami mokymai, kaip pasigaminti maisto. Tarnybos virtuvėje yra galimybė pasigaminti sau sumuštinių, išsivirti sriubos, pasigaminti salotų, išsivirti arbatos, serviruoti stalą, suplauti indus, susitvarkyti patalpą. Tuo pačiu įgijama žinių, kaip minimaliomis sąnaudomis gamintis maistą namuose, kaip sveikiau maitintis.

Higieninių įgūdžių mokymai skalbyklėlėje„Skalbiu pats“. organizuojami higieninių įgūdžių mokymai neturintiems sąlygų namuose išsiskalbti ar susitvarkyti netvarkingus, suplyšusius rūbus, patalynę. Dauguma psichikos negalios asmenų dėl savo ligos yra anksti netekę darbo, arba visai negalėję dirbti, todėl jų neįgalumo pensijos yra labai mažos. Dėl sunkios materialinės padėties neįgalieji negali palaikyti kasdienių higienos įgūdžių. Šių paslaugų metu psichikos neįgaliesiems yra ugdomi kasdieniai higieniniai įgūdžiai. Neįgalieji patys mokosi rūšiuoti, skalbti, džiovinti ir lyginti savo skalbinius. Skalbiniams į skalbyklėlę pristatyti neįgaliam asmeniui yra teikiama asmeninio asistento paslauga, kurios metu gali pasinaudoti Tarnybos automobiliu.

Individualūs užsiėmimai kompiuteriu. Šiandieninėje visuomenėje informacinės technologijos ir darbo pasaulis, bendravimas ir bendradarbiavimas internetu neatskiriami vienas nuo kito. Informacijos srautas, mus pasiekiantis įdiegus technologijas, ne vien sužadina individo domėjimąsi įvykiais ar skatina juos pažinti, bet ir suteikia galimybę dirbti, bendrauti ir bendradarbiauti, kas ypač aktualu negalią turintiems žmonėms, ypatingai tiems, kuriems sunku išeiti iš namų. Šie užsiėmimai labai reikalingi psichikos negalios asmenims, kadangi daugelis jų dėl ligos ar ilgo hospitalizavimo yra praradę šiuos įgūdžius, arba visai jų neturi. Daugelis dėl sunkios materialinės padėties neišgali nusipirkti kompiuterio, todėl negali juo naudotis savo buityje. Šios paslaugos metu neįgalieji individualiai mokomi kompiuterinio raštingumo pradmenų, naudotis elektroniniu paštu, ieškoti informacijos internete, naudotis elektroninės bankininkystės paslaugomis apmokant komunalines ir kitas paslaugas.

Biblioterapijos užsiėmimai. Biblioterapija apibūdinama kaip „knygų pasitelkimas ir jų skaitymas gydant nervų ligas. Patį procesą sudaro trys etapai: skaitytojas identifikuoja save su knygos veikėjais; pajunta palengvėjimą, emocinę iškrovą; naujai pažvelgia į savo problemas. Skaitymas gali įtakoti klientų baimių, menkavertiškumo, įtampos, vienatvės, nuobodulio, apatijos, nejautrumo sumažėjimą. Knyga yra pasyviosios psichoterapijos priemonė, padedanti atitolinti klientą nuo jo problemų

 

Asmeninio asistento pagalba. Psichikos negalią turintiems asmenims ypač sunku būna susirasti darbą, tvarkytis su savo pinigais ar kitu materialiniu turtu. Tokie asmenys dažnai būna vieniši, palikti savo artimų žmonių, jie dažnai įsivelia į konfliktus su įvairiomis įstaigomis, kurios jiems grasina teismais ar antstoliais. Vilniaus m. šiuo metu asmenims su psichikos negalia yra per mažai įsteigta savarankiško gyvenimo namų ir nepakanka paslaugų į namus ypač sunkią negalią turintiems psichikos ligoniams. Asmeninio asistento paslaugų metu Tarnybos darbuotojai dirba būtent su sunkią negalią turinčiais psichikos asmenimis Vilniaus mieste. Asmeninis asistentas padeda klientams organizuoti savo veiklą dienos metu, bendrauja ir konsultuoja juos įvairiais socialiniais klausimais, palydi į užimtumo užsiėmimus, kitas viešąsias įstaigas, lanko juos ligoninėse, sprendžia problemas su teisėsauga ir medicininėmis institucijomis, moko planuoti ir paskirstyti savo gaunamas pajamas, padeda apsipirkti ir minimaliomis sąnaudomis pasigaminti maistą. Vykdoma ,, Maisto banko‘‘ programa. Paslaugų teikimo metu naudojamas Tarnybos automobilis.

Meninių bei kitų gebėjimų lavinimas organizuojami muzikos ir edukaciniai dailės užsiėmimai. Tarnybos centro patalpose veikia įkurtas klubas Vaivorykštė. Neįgalieji dainuoja, šoka, ruošia koncertus ir šventes, dalyvauja Respublikinėse dainų šventėse „Uždainuokime kartu“. Dailės užsiėmimuose, neįgalieji mokomi įvairių dailės technikų: tapymo, marmuravimo, stiklo dažymo, piešimo ant akmenukų, koliažo, ebru ir kt., organizuojami teminiai piešimo užsiėmimai „Atverk savo pasaulį“.